wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie do 31.08.2018 r., przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających podjęcie trwałej współpracy międzysektorowej na poziomach: lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, sektorem NGO i pracodawcami, z wykorzystaniem produktów i instrumentów wypracowanych w trakcie trwania proj. na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez odbiorców, m.in. K i M sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację zawodową.

O projekcie

Pełna nazwa projektu:
Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii.

Program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Priorytetu:
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania:
4.3 Współpraca ponadnarodowa

Instytucja Pośrednicząca:
Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

Realizator:
BD Center sp. z o.o.
Danmar Computers Małgorzata Mikłosz
Torridge Training Consultans Ltd

Główny cel projektu:
Wypracowanie oraz wdrożenie do 31.08.2018 r., przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających podjęcie trwałej współpracy międzysektorowej na poziomach: lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, sektorem NGO i pracodawcami, z wykorzystaniem produktów i instrumentów wypracowanych w trakcie trwania proj. na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez odbiorców, m.in. K i M sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację zawodową.

Grupa docelowa:

 • Użytkownicy nowego rozwiązania: instytucje i ich pracownicy: Instytucje rynku pracy, pracodawcy, NGO działające na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w związku z osobami zależnymi
 • Odbiorcy: osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi bezrobotne/nieaktywne zawodowo

Etapy realizacji projektu:

 • Przygotowanie rozwiązania we współpracy z Partnerem zagranicznym
 • Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej
 • Analiza efektów testowania rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta merytorycznego i partnera zagranicznego
 • Opracowanie ostatecznej wersji produktu gotowego do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzenie analiz ze wsparciem Partnera ponadnarodowego
 • Działanie związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki
 • Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkujących w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowanych rozwiązań wypracowanych w projekcie

Główny produkt projektu:
Platforma Internetowa poświęcona tematyce godzenia życia zawodowego i prywatnego, składająca się m. in. z:

 • Forum tematycznego będącego miejscem "spotkań wirtualnych" użytkowników (pracowników i pracodawców), którzy będą korzystać z oferowanych rozwiązań i instrumentów na rzecz aktywizacji/utrzymania aktywności zawodowej K i M sprawujących opiekę nad osobami zależnymi
 • Publicznej bazy danych ze spisem aktualnych działań/inicjatyw, podmiotów działających na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, czytelnią, linkownią dotyczącą ww. tematyki, którą uzupełniać będą na bieżąco użytkownicy z różnych sektorów, również spoza grup docelowych projektu oraz odbiorcy, których łączy wspólne zainteresowanie tematyką godzenia życia zawodowego i rodzinnego
 • Zestawu 4 modułów e-learning dla odbiorców docelowych
 • Zestawu 15 szkoleń-filmów dla pracodawców
 • Opisu 3 modeli współpracy międzysektorowej IRP-NGO-pracodawcy